RODO

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie informuje, że:

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej „Fundacją”

mająca siedzibę pod adresem: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

dane kontaktowe Fundacji: numer telefonu: 91 312 92 16, numer faksu: 91 312 92 01, adres email: pfp@pfp.com.pl.

 

2)      Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)      podjęcia na żądanie Pani/Pana działań zmierzających do zawarcia umowy z Fundacją, w tym w celu rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, dokonania badania zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

b)      realizacji zawartej z Fundacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

c)       zarządzania ryzykiem, w tym dokonania oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

d)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia  finansowego i szkoleniowo-doradczego oraz realizacji zawartych z nimi umów,  z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,

e)      wykonywania przez Fundację oraz instytucje publiczne i finansowe obowiązków prawnych w zakresie przetwarzania danych na potrzeby promocji i informacji, 

f)       zabezpieczenia spłaty zaciągniętych pożyczek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

g)      dochodzenia należności przez Fundację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

h)      wewnętrznych celów administracyjnych Fundacji, w tym analizy portfela pożyczkowego, opracowywania statystyk, raportowania, w tym w szczególności takich, które zostały nałożone na Fundację przez instytucje udzielające wsparcia finansowego dla przedsiębiorców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

i)        prowadzenia działalności inwestycyjno-kapitałowej,

j)        marketingu i promocji usług oferowanych przez Fundację, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f) Rozporządzenia),

k)      organizacji i przeprowadzania szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 

3)      prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Fundację w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jest w szczególności podjęcie i skuteczna realizacja działań związanych z działalnością statutową prowadzoną przez Fundację, w tym informowania o usługach i produktach oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w szczególności skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika czy firmy windykacyjnej.

 

4)      w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2 i 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      właściwe organy administracji rządowej,

b)      Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie, Zarządy Województw, Komisja Europejska oraz organy administracji publicznej, Europejski Fundusz Inwestycyjny lub inne uprawnione lub wskazane przez powyższe instytucje podmioty,

c)       banki, instytucje finansowe i inne podmioty upoważnione do pozyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

d)      Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz inne biura informacji gospodarczej,

e)      podmioty prowadzące działalność inwestycyjno – kapitałową w partnerstwie z Fundacją, na mocy zawartych umów i porozumień,

f)       podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na rzecz Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi doradcze, prawne, księgowo – podatkowe, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 i 3 celów przetwarzania, tj.:

a)      w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym dotyczące przedawnienia roszczeń oraz archiwizacji lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,

b)      w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności w przedmiocie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pomocy finansowej i szkoleniowo-doradczej oraz realizacji zawartych z przedsiębiorcami umów pożyczek – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację (nie krócej jednak niż przez okres 10 lat),

c)       w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Fundację – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,

d)      w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Fundacji – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

6) w związku z przetwarzaniem przez Fundację Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do treści danych oraz uzyskania informacji (na podstawie art. 15 Rozporządzenia),

b)      prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia),

c)       prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 Rozporządzenia),

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia),

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 21 ust 2 Rozporządzenia),

f)       prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji interesu Administratora, określonego w pkt. 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (na podstawie art. 21 ust 1 Rozporządzenia),

g)      prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia),

 

7) w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że przepisy szczególne będą zobowiązywały Fundację do dalszego przetwarzania danych osobowych.

 

8)  w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9) w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Fundacją.

 

10) dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.