RODO

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych

przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie

w ramach Funduszu Kapitału Zalążkowego – POMERANUS SEED

 

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

§ 1.  Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-466 Szczecin, przy ul. Monte Cassino 32, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000039918, posiadająca NIP 8512242911, posiadająca REGON 81107742

e-mail: pfp@pfp.com.pl

w dalszej treści zwana także „Administratorem” lub „PFP”

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się bezpośrednio drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: iod@pfp.com.pl.

 

1)    Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

2)    Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

3)    Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności.

§ 2.  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

1)    Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:

a)    wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)    jest ono niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

c)    jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;

d)    jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

 

2)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a)    zawieranie oraz wykonywanie wszelkich umów, a także podejmowanie działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed zawarciem umowy, w tym w szczególności dokonywanie oceny i analizy biznesplanu oraz planów inwestycyjnych, zawarcie umowy inwestycyjnej, powoływanie spółek / innych podmiotów dedykowanych realizowanym przedsięwzięciom biznesowym, wypełnianie obowiązków korporacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

Podanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, względnie podjęcia niezbędnych działań i czynności przed zawarciem umowy. Obowiązek podania danych osobowych w oznaczonym zakresie wynika również z obowiązujących przepisów prawa lub jest wymogiem wynikającym z zasad określonych dla danego projektu.

b)    organizacji szkoleń, konferencji, wydarzeń, spotkań biznesowych, kierowania zaproszeń, informacji o organizowanych szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach i spotkaniach biznesowych, sporządzania niezbędnej dokumentacji, list uczestników, wydawania certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w danym wydarzeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO);

c)    wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i wykonywanymi umowami, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych instytucji i organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

d)    dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań windykacyjnych), prowadzenia sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e)    gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f)     prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta, partnera biznesowego, odbiorców produktów inwestycyjno – kapitałowych, oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO);

g)    tworzenia statystyk, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

h)    zabezpieczenia i ochrony mienia Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów Administratora, zapobiegania popełnianiu przestępstw lub ujawnianiu popełnionych przestępstw poprzez stosowanie zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3)    Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem, a nadto brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach czy spotkaniach biznesowych. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z obowiązujących przepisów, a także wymogów wynikających z danego programu lub projektu. Nadto przebywanie w strefie objętej systemem monitoringu wizyjnego również wiąże się z utrwaleniem danych w zakresie wizerunku danej osoby.

§ 3.   Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych

1)    W większości przypadków Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jednakże Administrator uprawniony jest do pozyskiwania danych również z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z powszechnie dostępnych rejestrów. Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (w tym w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numery telefonów, stanowisko, funkcja, uprawnienia do reprezentacji), dane dotyczące treści zawieranej umowy, dane finansowe, transakcyjne, w tym również dane osób niezbędne do ustanowienia zabezpieczeń, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, powiązań kapitałowych lub osobowych, dane finansowe, w tym także dane o powstałym zadłużeniu, wizerunek utrwalony poprzez system monitoringu wizyjnego, względnie utrwalony podczas szkoleń, konferencji, wydarzeń lub spotkań biznesowych. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych katalog pozyskiwanych danych osobowych może być szerszy z uwagi na wymogi projektowe.

§ 4.   Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona zgoda. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych okres tzw. trwałości projektu i przechowywania wszelkich danych oraz dokumentacji wynosi co do zasady nie mniej niż 10 lat od daty zakończenia realizacji danego projektu.

§ 5.  Pliki cookies

Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej.

Ze względu na cel, w ramach strony internetowej stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po stronie internetowej i korzystania ze wszystkich jej funkcjonalności. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;
  • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania strony internetowej;
  • pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
  • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika; 
  • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 6.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 7.  Odbiorcy danych

Państwa  dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom, którym przysługuje prawo dostępu do tych danych, w tym w szczególności organom kontrolującym i nadzorującym działalność Administratora, organom administracji rządowej lub samorządowej, BGK Spółce Akcyjnej, instytucjom działającym na zlecenie Komisji Europejskiej, instytucjom finansowym, biurom informacji gospodarczej, naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, podmiotom realizującym dostawę przesyłek pocztowych/kurierskich, agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym i audytorskim, bankom, a ponadto instytucjom lub organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

§ 8.  Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:

 

a)    wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

b)    dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),

c)    ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d)    przenoszenia danych (art. 20 RODO),

e)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iod@pfp.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Zakres każdego z tych praw oraz przypadki, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9.  Zmiany naszej Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Aktualna wersja Polityki prywatności przyjęta została w dniu 23 stycznia 2024 r. i obowiązuje od tej daty.

 

Szczecin, 23 stycznia 2024 r.